top of page

Heading 1

                          

                             עדות שלי על השואה שחוויתי

                                                   אינדקס

                               20.  פרוץ מלחמת העולם השניה           

                                            21.  פעולות של יחידות ה-SS

                                           22.  יום כיפור 1939          

                                           23.  העיר לודז' - ידיד המשפחה

                                          24.  השלטון הגרמני הנאצי       

                                          25.  מות אבי, קלמן זלוצבסקי 

                                          26.  גטו לודז'   

                                          27.  פלאוריטיס המחלה שלי

                                          28.  אני והגורל שלי           

                                          29.  הגירוש וחיסול גטו לודז'

                                         30.  קבלת פנים באושוויץ בירקנאו                 

                                         31.  הלילה הראשון במחנה אושוויץ

                                        32.  הסלקציה של דר' מנגלה           

                                        33.  בחירת עובדי כפיה

                                        34.  מפעלי ביסינג בעיירה פשלדה

                                        35.  צעדת המוות פשלדה-ווטנשטדט     

                                       36.  מחנה הריכוז ווטנשטדט                       

                                       37.  עברנו למחנה אורנינבורג              

                                       38.  מחנה הריכוז ברוונסבריק   

                                       39.  לשוויץ לא הגענו             

                                      40.  מחנה ריכוז בלודביגסלוסט              

                                       41.  תאריכים של השלטון הנאצי

                                     

bottom of page