top of page

אחותי סבינה 

צילום זה צולם בהסתר במשמרת לילה, בבית חרושת למגפי קש, שיוצרו עבור חיילים גרמנים, שנלחמו ברוסיה הסובייטית, בחורף המושלג, בשנת 1944.

במרכז הצילום רואים בחלוק לבן, רופא/סניטר ולידו מימין מנהל משמרת לילה. לידו יושב אני דן, שהייתי סגנו. למטה ממני, יושבת אחותי סבינה זלוצבסקה, המחזיקה צילום של חיים רומקובסקי, ראש הגטו, - לודז'.  בין העובדות היו גם עובדות יהודיות  שגורשו  מהולנד עקב חיסול קהילות יהודי הולנד.

bottom of page