top of page
  • Writer's picturedanhadani

תאריכי התמצאות, הקשורים אלי

24 אוגוסט 1924 - נולדתי בעיר לודז' שבפולין.

1 בספטמבר 1939 - פרצה מלחמת העולם השנייה עם פלישת הצבא הגרמני לפולין.

7 בספטמבר 1939 - עיר הולדתי, לודז', נכבשה על ידי הגרמנים

פברואר 1940 - גטו לודז' נסגר

12 באפריל 1942 - אבי מת מרעב ואכזבה. אבי לא הצליח להבין את האכזריות הגרמנית כאשר בעיניו ה העם הגרמני היה סמל לתרבות

1 באוגוסט 1944 - החל גירוש יהודי גטו לודז'

22 באוגוסט 1944- גירוש משפחתי מהגטו. יומיים לפני יום הולדתי ה-20.

28 באוגוסט 1944 - הגעה לאושוויץ-בירקנאו אמי נרצחה כנראה היום הזה.

1 בספטמבר 1939 עד 2 במאי 1945 - השלטון הגרמני - מלחמת העולם השנייה

30 באפריל 1940 - 22 באוגוסט 1944 - גטו ליצמנשטדט (לודז')

28 באוגוסט 1944 עד נובמבר 1944 - מחנה ההשמדה - אושוויץ - בירקנאו.

נובמבר 1944 עד ינואר 1945 - עבודה ב-Buissing Werke - בראונשווייג ו פכלדה

צעדת המוות, מפכלדה - וואטנשטאדט - צעדה של כ-30 ק"מ.

וואטנשטאדט - - אורניינבורג מחנות ריכוז.

מחנה הריכוז אורניינבורג - רוונסבריק. –

20 אפריל 1945 - 2 במאי 1945 רוונסבריק - לודביגסלוסט

2 במאי 1945 – לודוויגסלוסט -בערך בשעה 16:00 -- טנקים אמריקאים נכנסים למחנה


1 view0 comments

Recent Posts

See All

התחלנו לצועד בשעות הערב, לעבר פסי הרכבת. כאן חיכתה לנו רכבת משא אולם הכניסו לכל קרון 50-60 איש בלבד. בתוך הקרון ישב חייל גרמני מבגור מוורמכט. הוא לא הפחיד אותנו. כשעלינו לקרון הרכבת, כל אחד התמקם ברו

באחד המעברים, הגענו למחנה ריכוז ברוונסבריק, המחנה היה מעורב. היו שם אסירים מרוסיה, אוקראינים וגם פולנים. התחברתי עם קבצה מעורבת של פולניים ורוסיים. הם חשבו אותי לאחד מהם. לא חשבו אותי ליהודי. כעבור כ

אחרי הצעדה המפרכת, הגענו סוף סוף למחנה בווטנשטאדט. במחנה זה היינו רק כמה ימים. חשבנו שכנרה החזית מתקרבת אלינו והגרמנים ניסו להסתיר את הפשעים שבצעו במחנות הריכוז. זה היה מחנה גדול שבו היו גם אסירים לא

bottom of page